Vedtægter

 

Esbjerg Roklub` vedtægter

Revideret den 26. februar 2020 

1.

Klubbens formål er at dyrke idræt, specielt ro- og kajaksport, samt styrke sunde og alsidige aktiviteter, som også kan ligge udenfor klubben. Foreningen har hjemsted i Esbjerg kommune. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og Kajakforbund, DGI samt Esbjerg Idrætsråd.

2. 

Klubbens medlemmer er aktive, passive eller virksomheder / institutioner. Ledelsen kan tildele æresmedlemskab til personer, der har gjort sig fortjent dertil. Disse ekstraordinære medlemmer har rettigheder som aktive medlemmer, men uden forpligtelse til at betale kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt

3. 

Som aktivt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 8 år. Ledelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, om optagelse kan finde sted.

Gruppeinddeling:

Børneroere: Fra 8 indtil 13 år kan være medlemmer under forældreansvar. Nærmere sikkerhedsreglement fastlægger børneroernes brug af både.

Juniorroere: Personer mellem 13 og 18 år.

Seniorroere: Skal være fyldt 18 år.

Studierabat: Personer til og med 25 år, kan ved fremvisning af gyldigt studiekort få studierabat.

4.

Aktive medlemmer skal kende klubbens vedtægter og sætte sig ind i og agere i henhold til det sikkerhedsreglement, der gælder for den bådtype medlemmet ror i.

De forskellige sikkerhedsreglementer findes på klubbens hjemmeside.

5.

Kontingentet og betalingsterminer fastsættes til enhver tid af ledelsen. Hvis kontingentet ikke er betalt til disse terminer, må bådene og klubbens faciliteter ikke benyttes.  Medlemmer i restance vil blive slettet. Dette betyder dog ikke, at skyldige beløb bortfalder.

Passive medlemmer opdeles i 2 grupper:

Passiv A og passiv.

Passiv A medlemmer kan benytte sig af alle klubbens faciliteter og aktiviteter med undtagelse af både og holdaktiviteter.

Passive medlemmer kan benytte sig af klubbens faciliteter i forbindelse med aktiviteter, der afholdes i Esbjerg Roklub. Passive medlemmer kan ikke benytte både og motionsredskaber. Passive medlemmer kan ikke have nøgle til klubben.

Kun medlemmer der betaler aktivt kontingent, kan opbevare kajak og udstyr i klubben.

Virksomheder / institutioner kan benytte klubbens faciliteter og både efter nærmere aftale med ledelsen.

Ledelsen kan lave særaftaler mht. kontingentfastsættelse for særlige målgrupper.

6.

Ledelsen består af 3 medlemmer over myndighedsalderen. Ledelsen vælges direkte på generalforsamlingen. Ledelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Ledelsen kan midt i en valgperiode supplere sig selv.

Afgående ledelsesmedlemmer kan genvælges. Et ledelsesmedlem indkalder til ledelsesmøde når medlemmet ønsker det.

Ledelsen fordeler de ledelsesmæssige opgaver imellem sig.

Et medlem af ledelsen er økonomiansvarlig og medlem af økonomiudvalget

Der skal 2 fra ledelsen til at godkende bankfuldmagt til en tredje person i Esbjerg Roklub.

Ved Økonomiske dispositioner som ligger ud over det vedtagne budget, kræves der minimum godkendelse af 2 fra ledelsen.

Alle ledelsesmedlemmer kan hver for sig eller sammen tegne klubben bortset fra økonomiske dispositioner.

Ledelsen handler under ansvar over for generalforsamlingen, også i anliggender, der ikke er beskrevet i vedtægterne.

Udvalgene for de enkelte bådtyper udarbejder forslag til reglementer for de specifikke bådtyper. Reglementerne skal godkendes af ledelsen.

Et reglement kan kun ændres efter forelæggelse på et medlemsmøde. Ændringer i et reglement skal meddeles på hjemmesiden.

Klubben fører medlemslister, regnskaber, referater af ledelsesmøder, medlemsmøder, udvalgsmøder, referat af generalforsamlingen samt ro-statistikker og tilstandsrapporter på klubbens både. Referaterne lægges på hjemmesiden.

7. 

 For at styrke klubaktiviteterne definerer ledelsen grupper til at varetage aktuelle opgaver og aktiviteter i klubben.

De aktuelle grupper kan ses på klubben hjemmeside.

De enkelte grupper nedsætter en gang om året i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, et udvalg på minimum 3 repræsentanter, som er ansvarlige for aktiviteter, som hører til under gruppen.

Udvalget er selv ansvarlig for at opdatere beskrivelsen af gruppens aktiviteter. Væsentlige ændringer skal godkendes af ledelsen.

Udvalgene refererer til ledelsen.

De enkelte udvalg er forpligtigede til at aflægge såvel mundtlig som skriftlig beretning til generalforsamlingen.

Robådsudvalget og havkajakudvalget fastsætter og offentliggør for klubbens medlemmer hvert år inden standerhejsning, hvilke ugedage og på hvilke tidspunkter, det er muligt at komme på vandet med en styrmand/turleder.

Kajakpoloudvalget offentliggør ligeledes hvilke ugedage, sted og tidspunkt der er kajakpolotræning i såvel sommer- som vintersæsonen.

Rospinningsudvalget fastsætter og offentliggør til enhver tid på hjemmesiden tidspunkter for rospinning på hold.

Ledelsen indkalder til medlemsmøde forår og efterår.

Ledelsen kan vælge repræsentanter til deltagelse i DFfRs og DKFs generalforsamlinger og udvalg.

8. 

Ordinær generalforsamling afholdes i februar og indkaldes med 10 dages varsel via hjemmesiden og ved mail til det enkelte medlem.

Forslag skal være ledelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag samt regnskab skal offentliggøres på opslagstavlen i klubhuset og på klubbens hjemmeside 5 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen aflægges beretning fra de enkelte udvalg, og det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Ledelsen vælges efter de i §6 fastsatte regler. Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Følgende punkter skal som minimum være indeholdt i dagsordenen til den ordinære generalforsamling:

1) Valg af dirigent og referent

2) Ledelsens og udvalgenes beretninger

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Indkomne forslag

6) Valg af personer i henhold til §6

7) Eventuelt

Hvis mindst 10% af de fremmødte medlemmer forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt. Medlemmer over 16 år har stemmeret ved generalforsamlingen. For medlemmer under 16 år kan forældrene afgive stemme. Passive og passiv A-medlemmer og medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt til at stemme for et andet medlem. Indehaveren af fuldmagten administrerer denne stemmeret i forhold til de afstemninger der foregår på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, dog med de indskrænkninger, der gives i §14. Alle afgørelser (på nær dem i §14) afgøres ved almindelig stemmeflertal.

9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når ledelsen, generalforsamlingen eller mindst 1/3 af de aktive medlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal der sendes en skriftlig begæring til ledelsen med angivelse af forhandlingsemne. Dette indvarsles med sædvanligt varsel.

10.

På generalforsamlingen vælges en dirigent og referent.

11.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af ledelsen. Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav til lovgivningen.

Foreningens midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Økonomiudvalget udarbejder hvert år i samarbejde med ledelsen et budget til godkendelse på generalforsamlingen

12.

Revision af regnskabet foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ved samlede tilskud under 500.000 kr. revideres regnskabet af de af generalforsamlingen valgte revisorer. De valgte revisorer må ikke være medlem af ledelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af ledelsesmedlemmerne.

Ved samlede tilskud på 500.000 kr. eller derover revideres regnskabet desuden af en af ledelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

13.

Hvis et medlem handler mod klubbens vedtægter eller reglement, kan ledelsen idømme straffe fra ro-forbud stigende til karantæne eller eksklusion.

14.

Til forandring af de bestående vedtægter kræves 2/3 flertal af de fremmødte. Klubbens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og 2/3 af disse stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Esbjerg Idrætsråd med henblik på opstart af en ny roklub i Esbjerg.

15.

I alle andre spørgsmål er almindelig stemmeflerhed afgørende.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 26. februar 1926, samt ved vedtægtsændringer ifølge generalforsamlingsbeslutning af:

  

25. februar 1929,
6. marts 1930,
23. marts 1933,
12. marts 1936,
28. november 1946,
14. marts 1963,
7. februar 1966,
21. februar 1967,
3. december 1968,
11. december 1970,
7. januar 1972,
24. januar 1973,
7. december 1973,
6. december 1974,
21. november 1975,

3. december 1976,
2. december 1977,
1. december 1978,
3. december 1982,
25. marts 1987,
12. december 1990,
18. januar 1995,
12. december 1995,
27. februar 1996,
25. februar 1997,
24. februar 1998,
6. februar 2001,
5. februar 2002,
3. februar 2009.

23. februar 2017

26. februar 2020