Vedtægter

Esbjerg Roklub` vedtægter

Revideret den 24. februar 2024   

§1.

Klubbens formål er at dyrke idræt, specielt ro- og kajaksport, samt styrke sunde og alsidige aktiviteter.

Foreningen har hjemsted i Esbjerg kommune. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajakforbund.

Ledelsen kan herudover til- og framelde klubben forbund/foreninger, der kan rådgive/støtte klubarbejdet.

§2

Klubbens medlemmer er aktive eller virksomheder / institutioner. Ledelsen kan tildele æresmedlemskab til personer, der har gjort sig fortjent dertil. Disse æresmedlemmer har rettigheder som seniorroer, men uden forpligtelse til at betale kontingent.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt eller via hjemmesiden.

§3.

Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 8 år. Ledelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, om optagelse kan finde sted.

Medlemskategorier:

Junior: 7 - 12 år kajak og  Junior: 7 - 12 år roere.

Junior: 13 - 18 år kajak og  Junior: 13 - 18 år roere.

Ungdom: 19 - 24 år kajak og  Ungdom: 19 - 24 år roere.

Senior: 25 år+opefter kajak og Senior: 25 år+opefter roere.

Senior 50 +: Personer over 50 år og som har været medlem over 2 år, men ikke længere kan komme på vandet.

Maritimt Centermedlem: Personer som er medlem af en Klub/Forening, der er hjemmehørende i Maritimt Center, Esbjerg Strand 10.

Ledelsen fastsætter de enkelte medlemskategoriers adgang til klubbens faciliteter, aktiviteter og materiel – se under ”Nyt medlem/Kontingent” på www.esbjerg-roklub.dk .

Ledelsen fastsætter de maksimale antal medlemmer for hver medlemskategori af hensyn til klubbens faciliteter og materiel. Der kan eventuelt oprettes ventelister.

Ledelsen kan lave særaftaler mht. kontingentfastsættelse for særlige målgrupper.

Medlemmer der ønsker at blive passive, henvises til støtteforeningen Gamle Esbjerg Roere.

§4.

Medlemmerne skal sætte sig ind i klubbens vedtægter, sikkerhedsreglementer og ordensreglementer, der gælder for de aktiviteter medlemmet benytter.

De forskellige sikkerheds- og ordensreglementer findes på klubbens hjemmeside under ”Vedtægter”.

Medlemmerne er forpligtigede til at oplyse og opdatere telefonnummer, adresse og e-mail.

Privatlivspolitikken fastlægger brug/opbevaring af personlige oplysninger - kan ses på hjemmesiden og er en del af indmeldelsesproceduren.

 

§5.

Kontingentet og betalingsterminer fastsættes til enhver tid af ledelsen. Hvis kontingentet ikke er betalt til disse terminer, må bådene og klubbens faciliteter ikke benyttes.  Medlemmer i restance vil blive slettet. Dette betyder dog ikke, at skyldige beløb bortfalder.

Junior- Ungdom- og Senior roere der betaler kontingent, kan opbevare privat 1 sæt kajak og udstyr i klubben. Ledelsen fastsætter nærmere regler.

Virksomheder / institutioner kan benytte klubbens faciliteter og både efter nærmere aftale med ledelsen.

§6.

Ledelsen består af 3 medlemmer over myndighedsalderen. Ledelsen vælges direkte på generalforsamlingen. Ledelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Ledelsen kan midt i en valgperiode supplere sig selv.

Afgående ledelsesmedlemmer kan genvælges. Et ledelsesmedlem indkalder til ledelsesmøde når medlemmet ønsker det.

Ledelsen fordeler de ledelsesmæssige opgaver imellem sig.

Et medlem af ledelsen er økonomiansvarlig og medlem af økonomiudvalget. Et medlem af ledelsen tegner klubben overfor myndigheder. Økonomiudvalget udpeges af ledelsen og tildeles de fuldmagter, der skal til for at løse opgaverne.

Der skal 2 fra ledelsen til at godkende bankfuldmagt til en tredje person i Esbjerg Roklub.

Ved økonomiske dispositioner som ligger ud over det vedtagne budget, kræves der godkendelse af hele ledelsen.

Alle ledelsesmedlemmer kan hver for sig eller sammen tegne klubben samt godkende økonomiske dispositioner, der ligger indenfor det vedtagne budget.

Ledelsen handler under ansvar over for generalforsamlingen, også i anliggender, der ikke er beskrevet i vedtægterne.

Udvalgene for de enkelte bådtyper og aktiviteter udarbejder forslag til reglementer for de specifikke bådtyper og aktiviteter. Reglementerne skal godkendes af ledelsen.

Et reglement kan efterfølgende kun ændres efter forelæggelse på et medlemsmøde. Ændringer i et reglement skal meddeles på hjemmesiden.

Klubben fører medlemslister, regnskaber, referater af ledelsesmøder, medlemsmøder, udvalgsmøder, referat af generalforsamlingen samt ro-statistikker og tilstandsrapporter på klubbens både og sikkerhedsudstyr. Referaterne lægges på hjemmesiden.

§7. 

 For at styrke klubaktiviteterne definerer ledelsen grupper til at varetage aktuelle opgaver og aktiviteter i klubben.

De aktuelle grupper kan ses på klubbens hjemmeside.

De enkelte grupper nedsætter en gang om året i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, et udvalg på minimum 3 repræsentanter, som er ansvarlige for aktiviteter, som hører til under gruppen.

Udvalget er selv ansvarlig for at opdatere beskrivelsen af gruppens aktiviteter. Væsentlige ændringer skal godkendes af ledelsen.

Udvalgene refererer til ledelsen.

De enkelte udvalg er forpligtigede til at aflægge såvel mundtlig som skriftlig beretning til generalforsamlingen.

Robådsudvalget og havkajakudvalget fastsætter og offentliggør for klubbens medlemmer hvert år inden standerhejsning, hvilke ugedage og på hvilke tidspunkter, det er muligt at komme på vandet med en styrmand/turleder.

Kajakpoloudvalget offentliggør ligeledes hvilke ugedage, sted og tidspunkt der er kajakpolotræning i såvel sommer- som vintersæsonen.

ERgometerudvalget fastsætter og offentliggør til enhver tid på hjemmesiden tidspunkter for rospinning på hold og træningsrummets aktiviteter.

Ledelsen indkalder til medlemsmøde forår og efterår.

Ledelsen kan vælge repræsentanter til deltagelse i DFfRs og DKFs generalforsamlinger og udvalg.

§8. 

Ordinær generalforsamling afholdes i februar og indkaldes med 10 dages varsel via hjemmesiden og ved mail til det enkelte medlem.

Forslag skal være ledelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag samt regnskab skal offentliggøres på Klubbens hjemmeside 5 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen aflægges beretning fra ledelsen og de enkelte udvalg. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Ledelsen vælges efter de i §6 fastsatte regler. Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Følgende punkter skal som minimum være indeholdt i dagsordenen til den ordinære generalforsamling:

1) Valg af dirigent og referent

2) Ledelsens og udvalgenes beretninger

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Indkomne forslag

6) Valg af personer i henhold til §6

7) Eventuelt.

For at have stemmeret, skal medlemmet have været medlem minimum 6 måneder.

Hvis mindst 10% af de fremmødte medlemmer forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt. Medlemmer over 16 år har stemmeret ved generalforsamlingen. For medlemmer under 16 år kan forældrene afgive stemme. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt til at stemme for et andet medlem. Indehaveren af fuldmagten administrerer denne stemmeret i forhold til de afstemninger der foregår på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, dog med de indskrænkninger, der gives i §14. Alle afgørelser (på nær dem i §14) afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når ledelsen, generalforsamlingen eller mindst 1/3 af de aktive medlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal der sendes en skriftlig begæring til ledelsen med angivelse af forhandlingsemne. Dette indvarsles med sædvanligt varsel

§10.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Økonomiudvalget udarbejder hvert år i samarbejde med ledelsen årsregnskabet og budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af ledelsen og økonomiudvalget. Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav til lovgivningen.

Foreningens midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§11.

Revision af regnskabet foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ved samlede tilskud under 500.000 kr. revideres regnskabet af de af generalforsamlingen valgte revisorer. De valgte revisorer må ikke være medlem af ledelsen og økonomiudvalget eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen på nær som søskendebørn med nogle af ledelses- og økonomiudvalgsmedlemmerne.

Ved samlede tilskud på 500.000 kr. eller derover revideres regnskabet desuden af en af ledelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

§12.

Hvis et medlem handler mod klubbens vedtægter eller reglementer, samt god skik og orden, kan ledelsen idømme straffe fra ro-forbud stigende til karantæne eller eksklusion.

§13.

Til forandring af de bestående vedtægter kræves 2/3 flertal af de fremmødte. Klubbens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og 2/3 af disse stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Esbjerg Idrætsråd med henblik på opstart af en ny roklub i Esbjerg.

§14.

I alle andre spørgsmål er almindelig stemmeflerhed afgørende.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 26. februar 1926, samt ved vedtægtsændringer ifølge generalforsamlingsbeslutning af:

25. februar 1929

6. marts 1930

23. marts 1933

12. marts 1936

28. november 1946

14. marts 1963

7. februar 1966

21. februar 1967

3. december 1968

11. december 1970

7. januar 1972

24. januar 1973

7. december 1973

6. december 1974

21. november 1975

3. december 1976

2. december 1977

1. december 1978

3. december 1982

25. marts 1987

12. december 1990

18. januar 1995

27. februar 1996

25. februar 1997

24. februar 1998

6. februar 2001

5. februar 2002

3. februar 2009

23. februar 2017

26. februar 2020

9. februar 2023