Vedtægter

 

Esbjerg Roklub` vedtægter

Revideret den 23. februar 2017

 

1.

Klubbens formål er at dyrke idræt, specielt ro- og kajaksport, samt styrke sunde og alsidige aktiviteter, som også kan ligge udenfor klubben. Foreningen har hjemsted i Esbjerg kommune. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og Kajakforbund, DGI samt Esbjerg Idrætsråd.

 

2. 

Klubbens medlemmer er aktive, passive eller virksomheder / institutioner. Bestyrelsen kan tildele æresmedlemskab til personer, der har gjort sig fortjent dertil. Disse ekstraordinære medlemmer har rettigheder som aktive medlemmer, men uden forpligtelse til at betale kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt.

 

3. 

Som aktivt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 8 år. Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde om optagelse kan finde sted.

Gruppeinddeling:

Børneroere: Fra 8 indtil 13 år kan være medlemmer under forældreansvar. Nærmere sikkerhedsreglement fastlægger børneroernes brug af både.

Juniorroere: Personer mellem 13 og 18 år.

Seniorroere: Skal være fyldt 18 år.

Studierabat: Personer til og med 25 år, kan ved fremvisning af studiekort få studierabat.

 

4.

Aktive medlemmer skal kende klubbens vedtægter og sætte sig ind i klubbens sikkerhedsreglement.

Disse hænger på opslagstavlen i klubben og findes på klubbens hjemmeside.

 

5.

Kontingentet og betalingsterminer fastsættes til enhver tid af bestyrelsen. Hvis kontingentet ikke er betalt til disse terminer, må bådene ikke benyttes.  Medlemmer i restance vil blive slettet. Dette betyder dog ikke, at skyldige beløb bortfalder.

Passive medlemmer opdeles i 2 grupper:

Passiv A og passiv.

Passiv A medlemmer kan benytte sig af alle klubbens faciliteter og aktiviteter med undtagelse af både.

Passive medlemmer kan benytte sig af alle klubbens faciliteter og aktiviteter med undtagelse af både og motionsredskaber.

Virksomheder / institutioner kan benytte klubbens faciliteter og både efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsen kan lave særaftaler mht. kontingentfastsættelse for særlige målgrupper.

 

6.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer over myndighedsalderen. Formanden, den økonomiansvarlige og sekretæren vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år af gangen. De øvrige medlemmer vælges ligeledes for 2 år af gangen, således at der afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer. Formand og den økonomiansvarlige, kan ikke være på valg samtidig. Udover de direkte valgte konstituerer bestyrelsen sig selv.   Bestyrelsen supplerer sig selv.

Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når denne eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen handler under ansvar over for generalforsamlingen, også i anliggender, der ikke er beskrevet i vedtægterne.

Formanden og den økonomiansvarlige, kan hver for sig tegne klubben i de daglige forretninger. Ved større arrangementer tegnes klubben af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter klubbens forskellige reglementer. Et reglement kan kun ændres efter forelæggelse på et medlemsmøde. Ændringer i et reglement skal meddeles på hjemmesiden.

Klubben fører medlemslister, regnskaber, referater af bestyrelsesmøder, medlemsmøder, referat af generalforsamlingen samt ro-statistikker og tilstandsrapporter på klubbens både.

 

7. 

Bestyrelsen fastlægger hvert år før standerhejsningen på hvilke ugedage, der er faste ro-dage og tidspunkt.

For at styrke klubaktiviteterne nedsætter bestyrelsen udvalg til at varetage specielle opgaver. Udvalgene refererer til bestyrelsen. Det tilstræbes, at der altid er stående udvalg til at varetage klubben aktiviteter.       De aktuelle udvalg kan ses på klubben hjemmeside.

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde forår og efterår.

Bestyrelsen kan vælge repræsentanter til deltagelse i DFfRs og DKFs generalforsamlinger og udvalg.

 

8. 

Ordinær generalforsamling afholdes i februar og indkaldes med 10 dages varsel via hjemmesiden og ved mail til det enkelte medlem.

Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag samt regnskab skal offentliggøres på opslagstavlen i klubhuset og på klubbens hjemmeside 5 dage før generalforsamlingen.

på generalforsamlingen aflægges beretning om klubben, og det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsen vælges efter de i §6 fastsatte regler. Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Følgende punkter skal som minimum være indeholdt i dagsordenen til den ordinære generalforsamling:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Indkomne forslag

6) Valg af personer i henhold til §6

7) Eventuelt

Hvis mindst 10% af de fremmødte medlemmer forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt. Medlemmer over 16 år har stemmeret ved generalforsamlingen. For medlemmer under 16 år kan forældrene afgive stemme. Passive og passiv A-medlemmer og medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt til at stemme for et andet medlem. Indehaveren af fuldmagten administrerer denne stemmeret i forhold til de afstemninger der foregår på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, dog med de indskrænkninger, der gives i §14. Alle afgørelser (på nær dem i §14) afgøres ved almindelig stemmeflertal.

 

9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, generalforsamlingen eller mindst 1/3 af de aktive medlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal der sendes en skriftlig begæring til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. Dette indvarsles med sædvanligt varsel.

 

10.

På generalforsamlingen vælges en dirigent og referent.

 

11.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav til lovgivningen.

Foreningens midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

 

12.

Revision af regnskabet foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ved samlede tilskud under 300.000 kr. revideres regnskabet af de af generalforsamlingen valgte revisorer. De valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Ved samlede tilskud på 300.000 kr. eller derover revideres regnskabet desuden af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

13.

Hvis et medlem handler mod klubbens vedtægter eller reglement, kan bestyrelsen idømme straffe fra ro-forbud stigende til karantæne eller eksklusion.

 

14.

Til forandring af de bestående vedtægter kræves 2/3 flertal af de fremmødte. Klubbens opløsning kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og 2/3 af disse stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Esbjerg Idrætsråd med henblik på opstart af en ny roklub i Esbjerg.

 

15.

I alle andre spørgsmål er almindelig stemmeflerhed afgørende.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 26. februar 1926, samt ved vedtægtsændringer ifølge generalforsamlingsbeslutning af:

  

25. februar 1929,
6. marts 1930,
23. marts 1933,
12. marts 1936,
28. november 1946,
14. marts 1963,
7. februar 1966,
21. februar 1967,
3. december 1968,
11. december 1970,
7. januar 1972,
24. januar 1973,
7. december 1973,
6. december 1974,
21. november 1975,

3. december 1976,
2. december 1977,
1. december 1978,
3. december 1982,
25. marts 1987,
12. december 1990,
18. januar 1995,
12. december 1995,
27. februar 1996,
25. februar 1997,
24. februar 1998,
6. februar 2001,
5. februar 2002,
3. februar 2009.

23. februar 2017