Kortturslederret

Kortturslederret kan tildeles roere, der har været medlem af Esbjerg Roklub eller anden under DFfR anerkendt roklub i mindst en hel sæson og have roet minimum 250 – 300 km.

Roeren må ikke i den periode have overtrådt Esbjerg Roklub’s reglementer og skal have deltaget i Esbjerg Roklub’s korttursleder kursus samt bestået den skriftlige og mundtlige prøve med tilfredsstillende resultat.

Kortturslederen kan medtage frigivne roere på tur i dagligt rofarvand. Kortturslederen er til enhver tid ansvarlig for turens sikkerhed og har ret til med henvisning til sikkerheden at vælge roerne, der påtages ansvaret for.

Kortturslederne /styrmændene har ansvaret for at bådene med tilbehør behandles på ansvarlig måde, at kun roere, som har aflagt svømmeprøve og som har betalt kontingent deltager i roningen, at  roere, der har roforbud eller idømt karantæne ikke deltager i roningen.

Efter bestået korturslederkursus er man i stand til at lede 4 personer (ud over en selv) forsvarligt og sikkert i det lokale farvande - daglig rofarvand, herudover får man tilladelse til på egen hånd at ro alene i daglig rofarvand.

På kortturslederkurset kommer man til at lære sikkerheds- og søfartsreglerne og man får kendskab til sømærker, skibstrafik, møllebåde m.v. og kendskab til tidevand/strøm forhold, samt førstehjælp, hypotermi og knobkendskab.

 

Scullerret

Scullere må kun benyttes af roere med scullerret,  roere der har kortturslederret, kan efter at have modtaget undervisning hos klubbens instruktører og opnået de nødvendige færdigheder søge bestyrelsen om scullerret.

Med scullerret og kortturslederret kan man på egen hånd ro alene i sculler inden for daglig rofarvand, uden følgeskab med andre både, dog må en scullere ikke fjerne sig mere en 100 m fra moler eller kyster.

 

Langtursstyrmandsret 

Langtursstyrmandsret kan erhverves af medlemmer, som har haft kortturslederret i mindst en sæson og som har deltaget i og bestået et af DFfR godkendte langtursstyrmandskurser med tilfredsstillende resultat. Kun medlemmer der er myndige kan opnå langtursstyrmandsret. Dog kan roere, der har været medlemmer i mindst 3 år søge dispensation hos bestyrelsen.

Langtursroning er roning uden for dagligt roområde og kan kun foretages efter skriftlig tilladelse fra rochefen eller et andet bestyrelsesmedlem.

Langtursroningen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med DFfR’s langtursreglement.

 

Klubtræner Modul A+B

Klubtræner / Instruktør som giver  dig mulighed for at undervise nye medlemmer i Roteknik m.m. opnåes ved at deltage i DFfR´s klubtræner kursus Modul A+B, hver modul afholdes over en hel weekend.

For at komme på kurset skal du have opnået stor roerfaring, gerne i flere bådtyper, fået en grundig roudannelse på klubniveau, samt deltaget og bestået klubbens korttursleder kursus.

Modul A beskæftiger sig primært med rotaget og robevægelsen

Efter kurset er du bevidst om hvordan rotaget skal se ud, når det er allerbedst og hvad der skal til for at få det optimale rotag.

Undervisningen foregår både som teoriundervisning og som praktisk undervisning med forskellige øvelser.

På modul A undervises der i følgende:

  • Roteknik - analyse
  • Robevægelighed
  • Materiellets indflydelse på rotaget
  • Løfte-og bæreteknik
  • Trimning

 

Modul B beskrætiger sig med formidling og grundlæggende træning. Du får som kursist de redskaber der skal til for formidle den teoretiske viden fra A-modulet videre til andre roere, herunder teknikøvelser. Ligeledes bliver du introduceret for grundlæggende principper for træning og tilrettelæggelsen heraf.

På modul B undervises der i følgende:

  • Formidlingsværktøj
  • Tekniktræning
  • Trænerrollen
  • Grundlæggende træningsprincipper